Print this page

Įstatai


Labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti“ įstatai
 
I. Bendroji dalis
 
1.1. Labdaros ir paramos fondas “Kalnų pašaukti” (toliau – fondas) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra labdaros ir paramos fondas, ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims sporto, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos srityse.
1.2. Fondo buveinė yra Vilniuje, Lietuvos Respublika.
1.3. Labdaros ir paramos fondo pavadinimas – labdaros ir paramos fondas „Kalnų pašaukti“.
1.4. Fondas turi antspaudą su savo pavadinimu ir bent vieną sąskaitą banke. Pagal savo prievoles fondas atsako visu savo turtu.
1.5. Fondas veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
1.6. Fondas įsteigtas neribotam laikui. Fondo finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
1.7. Fondas gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja fondo tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatyme ir šiuose įstatuose.
1.8. Fondas turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
1.9. Fondui draudžiama dalyvauti politinėje veikloje, teikti paramą politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms.
1.10. Fondas privalo vykdyti labdaros ir paramos apskaitą, nurodydamas labdaros ar aramos davėjus bei gavėjus, dydį ir paskirtį. Įstatymų nustatyta tvarka fondas vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius, kontroliuojama jo finansinė buhalterinė veikla.
 
II.Fondo veiklos tikslai ir rūšys, labdaros ir paramos sritys
 
2.1. Fondo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
2.2. Fondo veiklos tikslai yra:
2.2.1. naujų laisvalaikio ir rekreacijos koncepcijų formavimas, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo skatinimas;
2.2.2. alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo populiarinimas;
2.2.3. visuomenės ir alpinistų švietimas apie nelaimingus atsitikimus kalnuose bei jų prevenciją, aprūpinimas saugumo priemonėmis, gelbėjimo darbų organizavimas, saugumo reikalavimų užtikrinimas vykdant sportinius, mokslinius, rekreacinius projektus;
2.2.4. Lietuvos vardo reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei ekspedicijose;
2.2.5. kalnų švarinimas, aplinkosauginių projektų inicijavimas ir rėmimas;
2.2.6. sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas;
2.2.7. alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo kelionių, sportinių žygių, mokslinių-tiriamųjų, pažintinių ekspedicijų rengimas;
2.2.8. techninių alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo pasiekimų diegimas, aprūpinimas pažangiausiu ir saugiausiu inventoriumi;
2.2.9. Lietuvos alpinistų sportinio meistriškumo kėlimas, teorinių žinių gilinimas bei praktinių įgūdžių formavimas ir tobulinimas, organizuojant ir remiant alpinizmo mokyklas, sporto varžybas, sporto stovyklas, rengiant seminarus bei konferencijas, stažuojantis užsienyje;
2.2.10. mokymo programų, metodinės medžiagos rengimas, praktinių užsiėmimų organizavimas;
2.2.11. metodinės paramos teikimas savarankiškai besitreniruojantiems bei keliaujantiems asmenims, aprūpinimas reikalingu inventoriumi;
2.2.12. kalnų kelionių technikos ir uolų laipiojimo instruktorių rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programų rengimas ir aprobavimas, atestavimo tvarkos nustatymas bei įgyvendinimas.
2.3. Fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti, įskaitant, bet neapsiribojant šiomis ekonominės veiklos rūšimis:
2.3.1. drabužių ir avalynės didmeninė prekyba (EVRK 51.42);
2.3.2. kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba (EVRK 51.47);
2.3.3. kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (EVRK 52.12);
2.3.4. knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba (EVRK 52.47);
2.3.5. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos (EVRK 63.30);
2.3.6. kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma (EVRK 71.40);
2.3.7. suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (EVRK 80.42);
2.3.8. kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba (EVRK 92.11);
2.3.9. kino filmų ir vaizdajuosčių platinimas (EVRK 92.12);
2.3.10. kino filmų rodymas (EVRK 92.13);
2.3.11. kita sportinė veikla (EVRK 92.62).
2.4. Fondas labdarą ir paramą teikia Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 
III. Fondo dalininkų teisės ir pareigos
 
3.1. Fondo dalininkai yra fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie buvo fondo steigėjais, bei fondo rėmėjai, kuriems šių įstatų nustatyta tvarka suteiktos fondo dalininko teisės.
3.2. Fondo dalininkai turi tokias neturtines teises:
3.2.1. dalyvauti ir balsuoti dalininkų susirinkime;
3.2.2. susipažinti su fondo dokumentais ir gauti visą fondo turimą informaciją apie jo veiklą;
3.2.3. apskųsti teismui dalininkų susirinkimo ir fondo direktoriaus sprendimus;
3.2.4. bet kada išstoti iš fondo, pateikus fondo dalininkų susirinkimui raštišką pareiškimą.
3.3. Fondo dalininkas privalo laikytis fondo įstatų, vykdyti savo įsipareigojimus skirti fondui lėšų ar turto arba teikti fondui paslaugas.
 
IV. Dalininkų išstojimo (pašalinimo) ir steigėjo
teisių suteikimo rėmėjams tvarka
 
4.1. Fondo dalininkai gali išstoti iš fondo pateikę raštišką pareiškimą dalininkų susirinkimui. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
4.2. Fondo dalininkai už įsipareigojimų nevykdymą gali būti pašalinti, jei tam paprasta balsų dauguma pritaria dalininkų susirinkimas.
4.3. Fondo rėmėjams, įsipareigojantiems skirti fondui lėšų, gali būti suteiktos dalininko teisės, kurias nustato šie įstatai. Rėmėjams dalininko teisės suteikiamos dalininkų susirinkime paprasta balsų dauguma.
4.4. Jeigu dalininkas yra vienas asmuo, jis gali raštišku sprendimu atsisakyti dalininko statuso ir dalininko teises suteikti rėmėjui (rėmėjams).
 
V. Fondo organų sudarymo ir atšaukimo tvarka,
jų kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka
 
5.1. Fondo organai yra dalininkų susirinkimas ir vienasmenis fondo valdymo organas - direktorius. 
5.2. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis fondo organas. Jeigu fondo dalininkas yra vienas asmuo, jo rašytiniai sprendimai prilygsta visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
5.3. Dalininkų susirinkimo kompetencijai priklauso:
5.3.1. keisti fondo įstatus;
5.3.2. priimti sprendimą pašalinti dalininkus iš fondo, suteikti rėmėjams dalininko teises;
5.3.3. rinkti (skirti) fondo direktorių ir revizorių bei juos atšaukti;
5.3.4. nuspręsti, ar fondo direktoriui ir revizoriui už veiklą atlyginama, bei nustatyti atlyginimo dydį;
5.3.5. tvirtinti fondo finansinę metinę atskaitomybę ir fondo direktoriaus metinę ataskaitą apie fondo veiklą;
5.3.6. priimti sprendimą dėl fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.3.7. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Fondas neturi teisės steigti ar būti dalyviu juridinio asmens, kurio dalyvių civilinė atsakomybė už juridino asmens prievoles neribota.
5.4. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą tai nepriskirta kitų fondo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
5.5. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo fondo apskaitos metų pabaigos.
5.6. Dalininkų susirinkimą šaukia fondo direktorius. Apie šaukiamo susirinkimo laiką, vietą, planuojamą darbotvarkę dalininkams pranešama registruotu paštu arba pasirašytinai ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi fondo dalininkai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka.
5.7. Prie visuotinio dalininkų susirinkimo protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas ir informacija apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą.
5.8. Neeilinis dalininkų susirinkimas gali būti sušauktas, jeigu to reikalauja bent vienas dalininkas, revizorius, ar direktoriaus iniciatyva. Neeilinis susirinkimas šaukiamas įstatų 5.6 punkte numatyta tvarka.
5.9. Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi fondo dalininkas ar direktorius.
5.10. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 fondodalininkų. Dalininkų susirinkimo sprendimas, išskyrus 5.3.1 ir 5.3.6 punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Įstatų 5.3.1 ir 5.3.6 punktuose nurodytiems visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių fondo dalininkų balsų.
5.11. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi fondo dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.
5.12. Balsavimas gali būti organizuojamas apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš fondo dalininkų dėl to neprieštarauja.
5.13. Fondo dalininkui raštu pareikalavus, fondo direktorius turi parengti ir ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki visuotinio dalininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems dalininkams registruotu laišku, bendrojo balsavimo biuletenio paprašiusio dalininko nurodytu elektroniniu paštu arba panaudojant galinius telekomunikacijų įrenginius.
5.14. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodyta:
5.14.1. visų iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai. Jie turi būti suformuluoti taip, kad dalininkas galėtų balsuoti už ar prieš sprendimą;
5.14.2. kandidatai į visuotinio dalininkų susirinkimo renkamo fondo direktoriaus pareigas. Kandidatai turi būti nurodyti taip, kad dalininkas galėtų pažymėti, už kurį kandidatą balsuoja.
5.15. Bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas dalininko vardas, pavardė, asmens kodas, fondo rekvizitai, privalomi pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą. Užpildytą balsavimo biuletenį turi pasirašyti dalininkas ar jo įgaliotas asmuo.
5.16. Balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu atitinka nurodytus reikalavimus ir fondas jį gavo iki visuotinio dalininkų susirinkimo. Raštu balsavęs dalininkas, dalyvaujantis visuotiniame dalininkų susirinkime, nebegali balsuoti tais darbotavarkės klausimais, kuriais jau padavė savo balsą galiojančiu balsavimo biuleteniu.
5.17. Jeigu visuotiniame dalininkų susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo fondo dalininkų. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą fondo dalininkams turi būti pranešta 5.6 punkte nustatyta tvarka likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki šio susirinkimo
5.18. Fondo direktorius yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja ir vykdo fondo veiklą.
5.19. Fondo direktoriumi gali būti renkamas (skiriamas) fondo dalininkas fizinis asmuo arba fondo dalininko juridinio asmens atstovas. Direktorių renka dalininkų susrinkimas paprasta balsų dauguma.
5.20. Fondo direktorius:
5.20.1. nustato fondo struktūrą, administracijos darbuotojų pareigybių sąrašą, priima į darbą ir atleidžia fondo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato atlyginimo dydį, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
5.20.3. nustato fondo veiklos strategiją ir programą;
5.20.4. skirsto lėšas labdarai ir paramai;
5.20.5. tvirtina turtinių įnašų įvertinimą;
5.20.6. kasmet ne vėliau kaip likus 15 dienų  iki eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo dienos parengia ir pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui fondo veiklos ataskaitą;
5.20.7. analizuoja fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;
5.20.8. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
5.20.9. priima sprendimą dėl filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus ir skiria vadovus;
5.20.10. išduoda prokūrą;
5.20.11. atsako už:
5.20.11.1. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
5.20.11.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;
5.20.11.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui.
5.21. Fondo direktorius, vadovaudamasis šiais įstatais, dalininkų susirinkimo sprendimais, pareiginiais nuostatais, turi teisę sudaryti fondo sandorius. Direktorius veikia fondo vardu, atstovauja fondui teisme, valstybės valdžios institucijose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
5.22. Už fondo direktoriaus veiklą gali būti atlyginama. Jeigu visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlyginti direktoriui už jo veiklą, visuotinis dalininkų susirinkimas įgalioja asmenį pasirašyti darbo sutartį su fondo direktoriumi bei nustato atlyginimo dydį.
 
VI. Dokumentų ir kitos informacijos apie fondo veiklą
pateikimo dalininkams tvarka
 
6.1. Dokumentai ir kita informacija apie fondo veiklą pateikiama dalininkams susipažinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo gavimo dienos.
6.2. Dalininkų raštišku prašymu jiems gali būti pateikiamos šių dokumentų kopijos. Fondo direktorius turi teisę nustatyti atlyginimą už dokumentų kopijų pateikimą, kuris negali viršyti šių dokumentų kopijų pateikimo sąnaudų.
6.3. Šiame skyriuje nustatyta tvarka taikoma ir kitiems asmenims, pageidaujantiems susipažinti su dokumentais ir kita informacija apie fondo veiklą, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra vieša. Fondas privalo sudaryti sąlygas susipažinti su dokumentais ir informacija fondo buveinėje ir turi teisę atsisakyti pateikti dokumentų kopijas.
 
VII. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka,
pagal kurią skelbiama vieša informacija
 
7.1. Už fondo viešos informacijos paskelbimą yra atsakingas fondo direktorius.
7.2. Fondo pranešimai skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami fondo dalininkams bei fondo kreditoriams pasirašytinai.
7.3. Apie fondo reorganizavimo sąlygų sudarymą, sprendimą pertvarkyti fondą arba apie fondo likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje “Lietuvos rytas” tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje “Lietuvos rytas” vieną kartą ir pranešta visiems fondo kreditoriams raštu.
7.4. Fondas prieš pakeisdamas savo pavadinimą privalo apie tai vieną kartą paskelbti dienraštyje “Lietuvos rytas” arba pranešti visiems fondo kreditoriams raštu.
 
VIII.Fondo pajamų šaltiniai,
pajamų bei turto naudojimo tvarka
 
8.1. Fondui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas šiuose įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. Fondo turtas yra atskirtas nuo dalininkų turto.
8.2. Fondo pajamų šaltiniai gali būti:
8.2.1. dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos bei turtas;
8.2.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;
8.2.3. palikimai, pagal testamentą tenkantys fondui;
8.2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
8.2.5. fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalininku yra fondas, pelnas;
8.2.6. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų, programų bei projektų.
8.3. Dalininkų ir rėmėjų įnašus, dovanas bei palikimą gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrengimai, transporto priemonės bei kt.) ir paslaugos.
8.4. Labdarai ir paramai gautas lėšas ir turtą fondas gali naudoti tik pagal paskirtį šiuose įstatuose nurodytiems tikslams.
8.5. Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Fondas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Fondas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems tikslams, negu šiuose įstatuose yra nustatyta.
8.6. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik šiuose įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.
8.7. Fondas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką fondo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.
8.8. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.
8.9. Fondui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus.
8.10. Net ir veikdamas šiuose įstatuose nustatytais tikslais, fondas privalo laikytis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 15 str. 2 d. numatytų apribojimų.
 
IX. Lėšų ir pajamų naudojimo, fondo veiklos kontrolės tvarka
 
9.1. Fondas privalo bent vieną kartą per metus atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius, kurį renka visuotinis dalininkų susirinkimas. Revizoriumi gali būti fizinis arba juridinis asmuo, bet ne dalininkas, fondo direktorius ar darbuotojas.
9.2. Revizorius privalo:
9.2.1. tikrinti fondo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;
9.2.2. dalininkų susirinkimo ir fondo direktoriaus pavedimu atlikti fondo finansinės veiklos patikrinimus;
9.2.3. pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus artimiausiame visuotiniame dalininkų susirinkime ir raštu fondo direktoriui.
9.3. Fondo direktorius privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.
9.4. Dalininkų susirinkimas gali priimti sprendimą revizoriui už darbą mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba darbo apmokėjimo sąlygas nustato dalininkų susirinkimas.
9.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už blogą fondo finansinės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.
 
X. Įstatų keitimo tvarka
 
10.1. Fondo įstatai keičiami dalininkų susirinkimo sprendimu 2/3 balsų dauguma.
10.2. Pakeistus fondo įstatus pasirašo fondo direktorius arba visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.3. Fondo įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais fondas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų fondo įstatų tekstą (naują redakciją).
 
XI. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka
 
11.1. Fondas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
11.2. Fondo filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
11.3. Filialai ir atstovybės steigiami ir filialo arba atstovybės nuostatai tvirtinami fondo direktoriaus įsakymu.
11.4. Filialas yra savo buveinę turintis fondo padalinys, kuris atlieka visas ar dalį fondo funkcijų.
11.5. Fondo filialas nėra juridinis asmuo. Fondas atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal fondo prievoles.
11.6. Filialo veiklą organizuoja ir vykdo filialo vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti filialui palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik filialą įregistravus.
11.7. Fondo atstovybė yra savo buveinę turintis fondo padalinys, kuris turi teisę atstovauti fondo interesus ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus fondo vardu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
11.8. Fondo atstovybė nėra juridinis asmuo. Fondas atsako už atstovybės prievoles visu savo turtu.
11.9. Atstovybės veiklą organizuoja ir vykdo atstovybės vadovas, kuris įgyja teisę atstovauti atstovybei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis tik atstovybę įregistravus.
11.10. Filialo ar atstovybės vadovą skiria ir atšaukia fondo direktorius.
11.11. Sprendimus nutraukti fondo filialo ar atstovybės veiklą priima fondo direktorius.
 
XII. Fondo reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka
 
12.1. Fondas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
12.2. Tuo pačiu metu fondas negali būti ir reorganizuojamas, ir pertvarkomas.
12.3. Fondas negali būti pertvarkomas į privatųjį juridinį asmenį, taip pat į politinę partiją ar politinę organizaciją.
12.4. Likęs fondo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir fondo dalininkų reikalavimus dėl fondo turto dalies, neviršijančios dalininko įnašo į fondą, iki fondo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kurių tikslai artimi šiuose įstatuose deklaruotiems tikslams. Viešąjį juridinį asmenį – turto perėmėją nustato dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti fondą.
12.5. Fondo dalininkų susirinkimas, kreditorių susirinkimas, juridinių asmenų registro tvarkytojas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti fondą, privalo paskirti likvidatorių. Fondo direktorius netenka įgaliojimų nuo likvidatoriaus paskyrimo, o Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatytais atvejais – nuo sprendimo dėl fondo likvidavimo įsigaliojimo. Likvidatorius turi visas fondo direktoriaus teises ir pareigas. Be Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, likvidatorius privalo atlikti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo 16 str. 5 d. numatytus veiksmus.
        
Fondo įstatai pasirašyti 2005 m. sausio 20 d.